Điều Khoản và Điều Kiện

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web và dịch vụ của Trình Tạo Chữ Ký AI, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sử Dụng Dịch Vụ

Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ cho các mục đích hợp pháp. Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định địa phương, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào. Bạn cũng đồng ý không sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tạo chữ ký có thể được sử dụng cho các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp.

Tài Khoản Người Dùng

Nếu bạn tạo một tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản của bạn, bao gồm cả mật khẩu, và cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản của bạn.

Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm văn bản, đồ họa, biểu tượng và phần mềm, là tài sản của Trình Tạo Chữ Ký AI hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Bạn không được sử dụng, sao chép hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào từ trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của chúng tôi.

Chấm Dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các điều khoản.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp "như là" mà không có bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản và điều kiện này.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi.